http://www.istebna.eu/mieszkaniec?ref=occ

Styczeń 2016

P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Aktualności » Archiwum aktualności » Aktualności 2008
Apel Wojewody Śląskiego
Apel Wojewody Śląskiego w sprawie konieczności wymiany dowodów osobistych

Zwracam się do wszystkich pełnoletnich osób zamieszkałych na terenie województwa śląskiego o zgłaszanie się do urzędów gmin (miast) w celu wymiany starego dowodu osobistego. Dowody typu książeczkowego zachowują ważność jedynie do dnia 31 grudnia 2007r.

W związku z tym, chciałbym Państwa stanowczo zachęcić do zgłaszania się do organów wydających dowody osobiste o ich wymianę, bowiem jak wynika z praktyki ostatnich lat pod koniec roku wzrasta ilość przyjmowanych wniosków, co powoduje powstawanie niepotrzebnych kolejek w urzędach i potęguje niezadowolenie klientów.

Pragnę również przypomnieć, że dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość, poświadczającym obywatelstwo polskie oraz uprawnia obywateli polskich do przekraczania granic między państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Mam nadzieję, że odpowiedzą Państwo na mój apel i dokonają wymiany dowodu osobistego w jak najszybszym terminie.

Jedynie nowy dowód osobisty po 31 grudnia br. umożliwi bezproblemowe załatwianie spraw w urzędach, czy też innych spraw osobistych w instytucjach.
Wicewojewoda śląski
Wiesław Maśka
 


Informacja dla osób wymieniających książeczkowe dowody osobiste

Książeczkowy dowód osobisty należy wymienić
do dnia 31.12.2007r.

Wymagane dokumenty

Odręcznie wypełniony i podpisany wniosek o wydanie dowodu osobistego.

Posiadany dowód osobisty.

Załączniki: 

-  2 aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności natomiast przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej,

-  odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński ( z wyjątkiem osób urodzonych w gminie załatwiającej wniosek),

-  odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku ( z wyjątkiem osób, które zawarły związek małżeński w gminie, gdzie załatwiany jest wniosek).

-  dowód wniesienia opłaty za wydanie dowodu osobistego,

-  na żądanie organu – poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument poświadczający obywatelstwo polskie.

Poświadczenie obywatelstwa wydaje właściwy wojewoda – według miejsca zamieszkania (obecnego bądź w przypadku jego braku – ostatniego).

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek należy złożyć osobiście w urzędzie gminy właściwej ze względu na miejsce zameldowania stałego a w razie jego braku, według ostatniego miejsca pobytu stałego. W przypadku gdy nie można ustalić miejsca ostatniego pobytu stałego, dowód osobisty wydaje organ gminy właściwy dla obszaru dzielnicy Śródmieście w m. st. Warszawie.


Wniosek można składać za pośrednictwem organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu czasowego wnioskodawcy, jeżeli jego złożenie we właściwym organie gminy nie jest możliwe.

Opłaty

Opłata za wydanie dowodu osobistego wynosi 30,- zł. (trzydzieści złotych) – płatne na konto wystawcy dowodu osobistego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U. z 2006r., Nr 139, poz. 993 z późn. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. z 2000r., Nr 112, poz. 1182 z późn. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego (Dz. U. z 2000r., Nr 105, poz. 1110 z późn. zm.).


Szczegółowe informacje dotyczące wymiany dowodów znajdziecie Państwo na stronach internetowych urzędów gmin i miast właściwych ze względu na miejsce pobytu stałego.

wniosekdowod.pdf
drukuj drukuj
« powrót
Dodał: P.G. Dodano: 2007-06-27, godz. 08:49