http://www.istebna.eu/mieszkaniec?ref=occ

Styczeń 2016

P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Gmina Istebna » Urząd Gminy » Konkursy
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Istebna
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Istebna Wójt Gminy Istebna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Istebna na rok 2006, w zakresie:
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu
- ochrony i promocji zdrowia
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań wynosi:
1.Kultura fizyczna i sport   - 25.000,00
2.Ochrona i promocja zdrowia - 35.000,00
Uczestnikami konkursu mogą być organizacje niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych  i      niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki  nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia z zastrzeżeniem art.3 ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Do konkursu mogą być składane oferty zadań realizowanych na terenie Gminy Istebna, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 15 lutego 2006r. i kończy nie później niż 30 listopada 2006.
Oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową w oparciu o następujące kryterium:
- ocena możliwości realizacji zadania
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do 6 lutego 2006 r. do godz. 1500 oferty wraz z wymaganymi załącznikami lub przesłanie jej drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
URZĄD GMINY    43 – 470 ISTEBNA 1000
Formularz oferty  winien być złożony w zaklejonej kopercie, opisanej w sposób następujący: nazwa zadania oraz nazwa składającego ofertę.
Urząd Gminy Istebna zobowiązuje uczestników konkursu do zapoznania się i ścisłego przestrzegania postanowień Regulaminu Konkursu Otwartego.
regulamin konkursu.doc
D20052207.pdf
sprostowanie.doc
Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadań publicznych
drukuj drukuj
« powrót
Dodał: P.G. Dodano: 2006-01-09, godz. 08:06